cold-pig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold-pig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold-pig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold-pig.

Từ điển Anh Việt

  • cold-pig

    /'kould'pig/

    * ngoại động từ

    giội nước lạnh (vào ai) để đánh thức dậy