cold gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold gas

    * kỹ thuật

    khí lạnh