cold mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold mix

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hỗn hợp nguội