cold pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold pit

    * kỹ thuật

    lỗ thông hơi