cold set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold set

    * kỹ thuật

    cái đục