cold box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold box

    * kỹ thuật

    hộp lạnh

    tủ lạnh