cold air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold air

    * kỹ thuật

    không khí lạnh