cold pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold pack

    * kỹ thuật

    y học:

    đắp khăn nước lạnh