cold warehouse space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold warehouse space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold warehouse space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold warehouse space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold warehouse space

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dung tích kho lạnh