cold storage door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold storage door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold storage door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold storage door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold storage door

    * kinh tế

    cửa cách nhiệt của phòng lạnh