cold smoking cure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold smoking cure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold smoking cure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold smoking cure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold smoking cure

    * kinh tế

    sự hun khói lạnh