cold bitumization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold bitumization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold bitumization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold bitumization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold bitumization

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đổ bitum nguội

    sự rải bitum nguội