backward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backward.

Từ điển Anh Việt

 • backward

  /'bækwəd/

  * tính từ

  về phía sau, giật lùi

  chậm tiến, lạc hậu

  a backward country: nước lạc hậu

  a backward child: đứa trẻ chậm tiêu

  muộn, chậm trễ

  a backward harvest: mùa gặt muộn

  ngần ngại

  to backward in doing something: ngần ngại làm việc gì

  * phó từ

  về phía sau, lùi

  to look backward: nhìn về phía sau; nhìn về quá khứ

  to walk backward: đi lùi

  his work is going backward: công việc của hắn ta thụt lùi không tiến lên được

  ngược

  to stroke the cat backward: vuốt ngược lông con mèo

 • backward

  (Tech) phía sau, mặt sau; lùi lại; ngược lại, trở lại đằng sau (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • backward

  * kỹ thuật

  lạc hậu

  lùi lại

  ngược lại

  ở phía sau

  về phía sau

  toán & tin:

  theo chiều ngược

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • backward

  directed or facing toward the back or rear

  a backward view

  Antonyms: forward

  (used of temperament or behavior) marked by a retiring nature

  a backward lover

  Antonyms: forward

  retarded in intellectual development

  Synonyms: half-witted, slow-witted, feebleminded

  having made less than normal progress

  an economically backward country

  in a manner or order or direction the reverse of normal

  it's easy to get the `i' and the `e' backward in words like `seize' and `siege'

  the child put her jersey on backward

  Synonyms: backwards

  Similar:

  back: at or to or toward the back or rear

  he moved back

  tripped when he stepped backward

  she looked rearward out the window of the car

  Synonyms: backwards, rearward, rearwards

  Antonyms: forward

  back: in or to or toward a past time

  set the clocks back an hour

  never look back

  lovers of the past looking fondly backward

  Antonyms: ahead, forward