ask round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask round.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ask round

    Similar:

    invite: invite someone to one's house

    Can I invite you for dinner on Sunday night?

    Synonyms: ask over

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).