ask (amplitude shift keying) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask (amplitude shift keying) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask (amplitude shift keying) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask (amplitude shift keying).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ask (amplitude shift keying)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa dịch biên độ

    sự định tín hiệu dịch biên độ