askarel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

askarel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm askarel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của askarel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • askarel

    * kỹ thuật

    điện:

    as-ka-ren