askania-achmidt magnetometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

askania-achmidt magnetometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm askania-achmidt magnetometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của askania-achmidt magnetometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • askania-achmidt magnetometer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    từ kế Askania-Achmidt