askewness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

askewness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm askewness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của askewness.

Từ điển Anh Việt

  • askewness

    * danh từ

    tình trạng bị lệch