ask for it nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask for it nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask for it giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask for it.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ask for it

    persist with actions or an attitude despite the probability that it will cause trouble

    He is asking for trouble with his behavior

    Synonyms: ask for trouble

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).