ask the price (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask the price (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask the price (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask the price (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ask the price (to...)

    * kinh tế

    hỏi giá