askania eotvos torsion balance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

askania eotvos torsion balance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm askania eotvos torsion balance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của askania eotvos torsion balance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • askania eotvos torsion balance

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cân xoắn Askania Eotvos