ask price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ask price

    * kinh tế

    yêu cầu thông tin về giá