asking for the order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asking for the order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asking for the order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asking for the order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asking for the order

    * kinh tế

    người đặt mua cần biết