ask jeeves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ask jeeves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ask jeeves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ask jeeves.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ask jeeves

    a widely used search engine accepting plain English questions or phrases or terms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).