angular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular.

Từ điển Anh Việt

 • angular

  /'æɳgjulə/

  * tính từ

  (thuộc) góc

  angular frequency: tần số góc

  angular point: điểm góc

  angular velocity: vận tốc góc

  có góc, có góc cạnh

  đặt ở góc

  gầy nhom, gầy giơ xương (người); xương xương (mặt)

  không mềm mỏng, cộc lốc; cứng đờ (dáng người)

 • angular

  (Tech) thuộc góc (tt)

 • angular

  (thuộc) góc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angular

  * kỹ thuật

  góc

  y học:

  có góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angular

  measured by an angle or by the rate of change of an angle

  angular momentum

  having angles or an angular shape

  Synonyms: angulate

  Antonyms: rounded