angular phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular phase

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    biến tướng góc