angular length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular length.

Từ điển Anh Việt

  • angular length

    (Tech) độ dài góc