angular measure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular measure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular measure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular measure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular measure

    * kỹ thuật

    sự đo góc

    toán & tin:

    độ đo góc