angular cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular cutter

    * kỹ thuật

    dao phay góc