angular milling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular milling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular milling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular milling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angular milling

  * kỹ thuật

  bào góc

  phay góc

  sự tiện góc

  cơ khí & công trình:

  sự phay (mặt phẳng) nghiêng

  sự phay góc