angular crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular crack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular crack

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vết nứt ở góc