angular data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular data

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tọa độ góc