angular pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular pitch

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    góc côn chia