angularity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angularity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angularity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angularity.

Từ điển Anh Việt

 • angularity

  /,æɳgju'læriti/ (angularness) /'æɳgjulənis/

  * danh từ

  sự có góc, sự thành góc

  sự gầy còm, sự giơ xương; vẻ xương xương (người, mặt)

  tính không mềm mỏng, tính cộc lốc; tính cứng đờ (dáng...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angularity

  * kỹ thuật

  độ nghiêng

  cơ khí & công trình:

  góc độ

  hóa học & vật liệu:

  tạo góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angularity

  the property possessed by a shape that has angles

  Antonyms: roundness

  Similar:

  angular shape: a shape having one or more sharp angles