angular shape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular shape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular shape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular shape.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angular shape

    a shape having one or more sharp angles

    Synonyms: angularity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).