angular amplitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular amplitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular amplitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular amplitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular amplitude

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    biên độ góc