angular error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular error

    * kỹ thuật

    sai số góc