angular point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular point

    * kỹ thuật

    đỉnh

    toán & tin:

    điểm góc