angular break nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular break nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular break giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular break.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular break

    * kỹ thuật

    vết rạn trên ray