angular force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular force

    * kỹ thuật

    lực làm quay