angular width nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular width nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular width giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular width.

Từ điển Anh Việt

  • angular width

    (Tech) độ rộng góc