angular rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular rate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mức độ góc