angular slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular slip

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự trượt góc