alpha standard procedure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha standard procedure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha standard procedure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha standard procedure.

Từ điển Anh Việt

  • alpha standard procedure

    (Tech) thủ tục tiêu chuẩn văn tự [NB]