alphabetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic.

Từ điển Anh Việt

 • alphabetic

  /,ælfə'betik/ (alphabetical) /,æflə'betikbl/

  * tính từ

  (thuộc) bảng chữ cái (thuộc) hệ thống chữ cái

  theo thứ tự chữ cái, theo thứ tự abc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alphabetic

  * kỹ thuật

  chữ

  ký tự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alphabetic

  relating to or expressed by a writing system that uses an alphabet

  alphabetical writing system

  Synonyms: alphabetical

  Antonyms: analphabetic

  arranged in order according to the alphabet

  an alphabetic arrangement

  dictionaries list words in alphabetical order

  Synonyms: alphabetical

  Antonyms: analphabetic