alphabetic-numeric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic-numeric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic-numeric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic-numeric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphabetic-numeric

    * kỹ thuật

    chữ-số