alphabetic escape sequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic escape sequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic escape sequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic escape sequence.

Từ điển Anh Việt

  • alphabetic escape sequence

    (Tech) trình tự thoát bằng chữ cái