alphabetic writing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic writing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic writing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic writing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alphabetic writing

    a writing system based on alphabetic characters

    Synonyms: alphabetic script

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).