alphabetic word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic word.

Từ điển Anh Việt

  • alphabetic word

    (Tech) chữ cái