alphabetic area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic area.

Từ điển Anh Việt

  • alphabetic area

    (Tech) khu vực chữ cái